Kütüphane Yönergesi

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 1 - Amaç

Bu yönerge, İstanbul Kent Üniversitesi Kütüphanesi’nin örgütlenme, yönetim ve çalışma esaslarını, sunduğu hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanma koşullarını belirler.

Madde 2 - Kapsam

Bu yönerge, İstanbul Kent Üniversitesi Kütüphanesi hizmetlerini, bilgi kaynakları kullanımını ve ödünç verme ile ilgili usul ve esasları, bunlara uyulmaması durumda uygulanacak yaptırımları kapsar.

Madde 3 - Tanımlar

Bu yönergede yer alan kısaltmalar:

 1. ILL (Inter Library Loan): Kütüphanelerarası ödünç verme işlemlerini,
 2. KDD: Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü’nü,
 3. Kullanıcı: Üye olup olmadığına bakılmaksızın, Kütüphane hizmetleri ve bilgi kaynaklarından yararlanan kişileri,
 4. Kütüphane Komisyonu: İstanbul Kent Üniversitesi Kütüphanesi Kütüphane Komisyonu’nu,
 5. Kütüphane: İstanbul Kent Üniversitesi Kütüphanesini
 6. Rektör: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü’nü,
 7. Rektörlük: İstanbul Kent Üniversitesi Yönetimi’ni
 8. Rezerv: Kısa süreli ödünç verilen bilgi kaynaklarının bulunduğu yeri
 9. Senato: İstanbul Kent Üniversitesi Senatosu’nu,
 10. Sistem: Kütüphane Otomasyon Sistemi’ni
 11. Üniversite: İstanbul Kent Üniversitesi’ni,
 12. Üye: İstanbul Kent Üniversitesi üyelerini, lisans ve lisansüstü öğrencilerini (uluslararası değişim öğrencileri dâhil), Mütevelli Heyeti üyelerini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim

Madde 4 - Yürürlük

Bu yönerge Senato onayından sonra yürürlüğe girer.

Madde 5 - Yürütme

Bu yönergeyi Rektör yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kütüphane Hizmetleri ve Koleksiyonları

Kütüphane Hizmetleri

Madde 6 - Teknik Hizmetler

Teknik Hizmetler, bilgi kaynaklarının ilgili politikalar kapsamında Kütüphane’ye sağlanmasından, kullanıcıya sunulacak duruma getirilmesine kadar yapılan işlemlerin tümünü ifade eder. Aşağıda belirtilen faaliyetler bu hizmet kapsamındadır:

 1. Koleksiyon Geliştirme: Kütüphane Koleksiyon Geliştirme Politikası Üniversite’nin eğitim, öğretim, araştırma alanları ve kültürel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. Kütüphane koleksiyonu kitap, dergi gibi basılı bilgi kaynaklarının yanı sıra DVD, CD, film vb. görsel- işitsel materyal ve elektronik kaynaklardan oluşur. Koleksiyon belirlenen ilkelere göre satın alma, abonelik ve bağış yoluyla oluşturulur ve geliştirilir.
 2. Kataloglama ve Sınıflama: Sağlanan bilgi kaynaklarının uluslararası standartlara uygun kataloglama ve sınıflama sistemleri kullanılarak düzenlenmesi ve kullanıcıların yararlanmasına hazır hale getirilmesidir.
 3. Elektronik Kaynaklar: Akademik birimlerden gelen istekler doğrultusunda elektronik bilgi kaynakları koleksiyonu oluşturma, kullanıcıların ihtiyaç duyulan bilgiye en hızlı ve kolay biçimde erişebilmesi için gerekli hizmet platformunu sağlama ve sürdür
 4. me, kullanıcılardan gelen soruları cevaplama, duyuru ve bilgilendirme yapma, elektronik kaynaklar alanındaki son gelişmeleri izleme hizmetidir.
 5. Süreli Yayınlar: Üniversite’de eğitim ve öğretimi desteklemek, araştırma faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla; kullanıcıların güncel bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere süreli yayınların seçimi, sağlanması (satın alma, bağış, değişim), kataloglama, teknik işlemlerinin yapılarak belirli bir düzen içinde kullanıma sunulması hizmetidir.
 6. Ciltleme: Süreli yayınların, gazetelerin ve ihtiyaç halinde kitapların ciltlenmesi işlemleridir.
 7. Tezler: Üniversite’de hazırlanmış ve enstitüler tarafından Kütüphane’ye gönderilmesi zorunlu olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin katalogma, teknik işlemlerinin yapılarak belirli bir düzen içinde kullanıma sunulması hizmetidir.
 8. Bilgi Teknolojileri: Kütüphane kullanıcılarının gereksinim duydukları her türlü teknik desteğin (erişim sorunları, Proxy ayarları vb.) verilmesi hizmetidir.
 9. Kurumsal İletişim: Kütüphane’nin verdiği hizmetlerin sosyal medya araçları kullanılarak duyurulması, akademik ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi hizmetidir.
 10. Kurumsal Arşiv: Üniversite bünyesinde üretilen farklı formatlardaki akademik çalışmaların (tez, makale, bildiri, fotoğraf, konferans, panel videoları vb.) kayıt altına alınarak, kullanıma sunulması hizmetidir.
Madde 7 - Kullanıcı Hizmetleri

Kullanıcıların Kütüphane koleksiyonlarından ve hizmetlerinden en verimli şekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetlerdir. Aşağıda belirtilen faaliyetler bu hizmet kapsamındadır:

 1. Referans: Kütüphane koleksiyonlarının geliştirilmesi, kullanıma sunulması, kullanıcıların verilen hizmetlerden yararlanması konularında kullanıcılardan gelen soruların yanıtlaması, kullanıcıların bilgi kaynaklarına yönlendirilmesi ve kullanıcı eğitimleri düzenlenmesi hizmetidir.
 2. Ödünç Verme: Kullanıcı üye kayıtlarının Sisteme girilmesi ve/veya entegre edilmesi ile bu kayıtların güncel tutulması, ödünç alınan materyallerin işlenmesi, izlenmesi ve iade işlemlerinin yapılması hizmetidir.
 3. Kütüphaneler Arası Ödünç Verme (ILL): Akademik personel profilindeki kullanıcılara araştırma ve eğitim çalışmaları için gerekli olan; ancak Kütüphanede bulunmayan kitap vb. bilgi kaynaklarının diğer kütüphanelerden sağlanması ve bu iş için gerekli olanakların hazırlanması hizmetidir.
 4. Tanıtım ve Oryantasyon: Kütüphane’nin fiziksel olarak kullanımı, sunduğu hizmetler ile basılı ve elektronik koleksiyonlardan yara
Madde 8 - Kütüphane Koleksiyonları

Kütüphane’nin hizmete sunduğu koleksiyonlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Genel Koleksiyon: Kullanıcıların uzun süreli (30 gün olarak) ödünç alabildikleri basılı kitap koleksiyonudur.
 2. Rezerv Koleksiyonu: Akademik personelin istekleri doğrultusunda oluşturulan, ders kitapları, yardımcı ders kitapları gibi çok fazla kullanıcısı olan bilgi kaynaklarının kısa süreli (bir gün olarak) ödünç verildiği koleksiyondur.
 3. Referans Koleksiyonu: Teknik hizmetler tarafından değerlendirilerek başvuru kaynağı olarak belirlenmiş (ansiklopedi, sözlük, rehber kitap, yıllık, el kitabı vb.), kütüphane binası içerisinde kullanılan koleksiyondur.
 4. Süreli Yayın Koleksiyonu: Abonelik, bağış ve değişim yoluyla sağlanan basılı ve ciltli dergilerden oluşan, ödünç verilmeyen ve sadece Kütüphane içinde kullanılabilen koleksiyondur.
 5. Elektronik Kaynaklar: Üniversite’nin eğitim, öğretim, araştırma ve kullanıcıların kültürel ihtiyaçlarını desteklemek amacı ile sadece Üniversite mensuplarının ve öğrencilerinin elektronik ortamda erişebildiği (tam metin dergi, referans, e- kitap vb. veritabanları) kaynaklardır.
 6. M. Yavuz Yılmaz Koleksiyonu: M. Yavuz Yılmaz’ın okuduğu ve kendi kitaplığındaki kitapların yer aldığı koleksiyondur.
 7. Nadir Eserler Koleksiyonu: Nadir Eserler Tespit Komisyonu tarafından nadir eser olarak tanımlanan bilgi kaynaklarının yer aldığı, ödünç verilmeyen ve yalnızca Kütüphane içinde kullanılabilen koleksiyondur.
 8. Medya Merkezi Koleksiyonu: DVD ve sinema ile ilgili bilgi kaynaklarından oluşan, üç gün süreyle ödünç verilebilen koleksiyondur.
 9. Kurumsal Arşiv/Açık Arşiv: Üniversite’mizde düzenlenen konferans, sempozyum, çalıştay, seminer, söyleşi, panel vb. etkinliklerin video kayıtları, Üniversite’miz ve akademik personel ile ilgili yazılı - görsel basında çıkan haberler, Üniversite’mizin gelişimi ile ilgili fotoğraflar, tanıtım broşürleri, raporlar ile Üniversite’mizde üretilen makaleler, yüksek lisans ve doktora tezlerine erişim imkânı sunan koleksiyondur.
Madde 9 - Kütüphane Koleksiyonlarının Oluşturulması

Madde 8’de belirtilen koleksiyonların oluşturulmasında satın alma, bağış ve değişim yöntemleri uygulanır.

Madde 10 - Satın Alınacak Kaynakların Seçimi

Koleksiyonlarda yer alacak bilgi kaynaklarının seçimi, Üniversite üyelerinin ve öğrencilerinin istekleri ayrıca Kütüphane Koleksiyon Geliştirme Komisyonu’nun çalışmaları doğrultusunda yapılır.

Madde 11 - Bağış Yoluyla Temin

Bağış yoluyla temin edilecek bilgi kaynakları, Kütüphane tarafından belirlenen ve Kütüphane Koleksiyon Geliştirme Komisyonu’nun onayına sunulan ‘Bağış Yolu ile Sağlanacak Bilgi Kaynaklarının Seçim Politikası’esas alınarak kabul edilir.

Madde 12 - Değişim Yoluyla Temin

Değişim yoluyla temin edilecek süreli yayınlar, Kütüphane tarafından belirlenen ve Kütüphane Koleksiyon Geliştirme Komisyonu’nun onayına sunulan ‘Değişim Yolu ile Sağlanacak Süreli Yayın Seçim Politikası’ gereğince kabul edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kütüphane Kullanım Kuralları

Madde 13 - Üyelik
 1. Üniversite’de çalışan akademik ve idari personel, lisans ve lisansüstü öğrencileri (uluslararası değişim öğrencileri dâhil) Mütevelli Heyeti üyeleri ve protokol yapılmış olan diğer üniversitelerden öğretim üyeleri kütüphaneye üye olabilirler.
 2. Üyeler, kayıt formunda yer alan bilgilerdeki değişiklikleri zamanında kütüphaneye bildirmekle yükümlüdür.
 3. 13. Maddenin (a) bendinde belirtilen tanımlamaya uymayanlar kütüphaneye üye olamaz ve bilgi kaynaklarını ödünç alamaz; ancak bilgi kaynaklarından kütüphane içerisinde yararlanabilir.
 4. Kütüphaneye üye olup olmadığına bakılmaksızın tüm kullanıcılar Kütüphane Yönergesi’ne uymayı kabul eder.
 5. Kullanıcılar, bilgi kaynaklarından yararlanırken ‘5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uymakla yükümlüdür. Bu kanuna uyulmamasından kaynaklanan sorunlarda Üniversite’ye hiçbir hukuki sorumluluk yüklenemez.
Madde 14 - Ödünç Alma Kuralları

Üyeler aşağıda belirtilen kurallar kapsamında kütüphaneden bilgi kaynağı ödünç alabilir

 1. Ödünç alırken Üniversite kimlik kartı gösterilmesi zorunludur.
 2. Başka bir üyenin kimlik kartıyla bilgi kaynakları ödünç alınamaz ve süre uzatma işlemi yapılamaz.
 3. Kütüphane bilgi kaynaklarını ödünç alan üye, bunları özenle kullanmak ve ödünç verme süresi sonunda iade etmekle yükümlüdür.
 4. Başka bir üye tarafından ayırtılmadığı takdirde, ödünç alınan kaynağın süresi en fazla 1 (bir) defa uzatılabilir.
 5. Kütüphane, gerekli gördüğü durumlarda iade tarihini beklemeksizin ödünç alınan bilgi kaynaklarının iadesini isteme hakkına sahiptir.
 6. Herhangi bir nedenle Üniversite’den ilişiğini kesecek olan bir üye, üzerindeki tüm bilgi kaynaklarını iade etmek zorundadır.
 7. Süreli yayın, tezler ve nadir eserler ödünç alınamaz.
 8. Üyeler, kendi kullanıcı hesapları ile otomasyon sistemi üzerinden ayırtma işlemi yapabilir. Ayırtma işlemi 3 (üç) gün süre ile geçerlidir. Bu süre içerisinde ayırtılan bilgi kaynağının ödünç alınmaması halinde ayırtma işlemi sona erer.
 9. Otomasyon sistemi üzerinden süre uzatma işlemi, iade tarihine 3 (üç) gün kala yapılabilir. İade tarihi geçmiş ve başka bir üye tarafından ayırtılmış bilgi kaynaklarının süresi uzatılamaz.
 10. Üyelere, ödünç aldıkları bilgi kaynaklarının iade tarihine 3 gün kala ve iade tarihi geçtikten sonra her gün otomatik olarak Kütüphane Otomasyon Sistemi tarafından uyarı e-postası gönderilir. Kütüphaneden ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade tarihlerinin takibi üyeye aittir. Üyeler, aktif kullandıkları e-posta hesaplarını Kütüphane Otomasyon Sistemindeki kullanıcı hesaplarına tanımlamakla yükümlüdür. Gönderilen e-postaların üyeye ulaşmamış olması, gecikmeden kaynaklanan yaptırımların uygulanmaması için neden olarak kabul edilmez.
 11. Kütüphane üyesi olmayan kullanıcılar bilgi kaynaklarını ödünç alamaz; ancak kaynaklardan Kütüphane içerisinde yararlanabilir.
Madde 15 - Ödünç Alma Süreleri

Aşağıda üye profiline göre ödünç alma süreleri belirtilmiştir:

Üye Profili Bilgi Kaynağı Sayısı Ödünç Alma Süresi Süre Uzatma Hakkı
Akademik Personel 6 30 gün 1
Yüksek Lisans Öğrencileri 6 30 gün 1
Lisans Öğrencileri 2 15 gün 1
İdari Personel 2 15 gün 1
Madde 16 - Kütüphane İçinde Uyulması Gereken Kurallar
 1. Kütüphane binasına yiyecek ve içecekle girilmez.
 2. Kütüphane binası içinde cep telefonu ile konuşulmaz.
 3. Salonlarda ve koridorlarda yüksek sesle konuşulmaz ve grup çalışması yapılmaz.
 4. Kütüphanedeki bilgisayarlar sadece eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik amaçlar için kullanılır. k) Kütüphanenin bilgi kaynaklarına ve eşyalarına (bilgisayar, masa, sandalye vb.) herhangi bir şekilde zarar veren kullanıcılar, gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük’e bildirilir.
 5. Kütüphane kurallarına uyulmaması durumunda kullanıcılar, Kütüphane personelinin uyarılarını dikkate almakla yükümlüdür.
 6. Bilgi kaynaklarının izinsiz olarak Kütüphane dışına çıkartılması ya da çıkartılmaya teşebbüs edilmesi durumunda, bu eylemde bulunan kullanıcılar gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük’e bildirilir.
 7. Kütüphane binasının hiçbir bölümünde tütün ve alkol ürünleri tüketilmez.
 8. Kütüphane'ye giriş ve çıkışlarda, gerekli görüldüğü durumlarda kimlik, çanta vb. kişisel eşyalar güvenlik personeli tarafından kontrol edilir.
 9. Kütüphane Direktörlüğü tarafından, her eğitim-öğretim yılı başında kural ve yaptırımlarla ilgili değişiklik önerileri Rektörlük’e bildirilir. Değişiklikler, Senato kararıyla yapılır ve o eğitim-öğretim yılı başından itibaren yürürlüğe girer.
Madde 17 - Geciktirme, Kaybetme ve Zarar Verme Durumunda Uygulanacak Kurallar
 1. Genel koleksiyonundan ödünç alınan bilgi kaynaklarının geciktirilmesi durumunda geç getirilen her gün için 1 (Bir) TL gecikme cezası uygulanır.
 2. Rezerv koleksiyonundan ödünç alınan bilgi kaynaklarının geciktirilmesi durumunda geç getirilen her gün için 1 (Bir) TL gecikme cezası uygulanır.
 3. Ödünç alınan DVD ve sinema ile ilgili bilgi kaynaklarının geç iadesi durumunda, geç getirilen her gün için 1 (Bir) TL gecikme cezası uygulanır.
 4. Grup çalışma odaları, en fazla 2 saatliğine kullanılır. Uzatma ve rezervasyon yapılmaz. İlk 15 dakikadan sonra geç kalınan her 30 dakika için 10 (On) TL para cezası uygulanır.
 5. Ödünç alınan iPad adaptörü, ekran koruyucusu ve kılıfı ile beraber ödünç verilir; tüm parçalarıyla geri teslimi istenir. Geç getirilen her gün için 50 (Elli) TL gecikme cezası uygulanır.
 6. Kütüphane bilgi kaynaklarına zarar veren kullanıcılardan, bilgi kaynağının yeni ve özgün bir kopyasının sağlanması istenir.
 7. Baskısı tükenmiş bilgi kaynaklarının kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda, bilgi kaynağının piyasa değeri saptanabiliyorsa para biriminin TL karşılığı (Kütüphane’nin işlem yaptığı günün Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden) hesaplanarak kaynağın bedeli saptanır ve kullanıcıdan bu bedel üzerinden Kütüphane’nin belirlediği liste doğrultusunda kitap alması istenir. Piyasa değeri saptanamayan bilgi kaynağının bedeli Kütüphane Koleksiyon Geliştirme Komisyonu tarafından belirlenir.
 8. Üniversitenin banka hesabına (Vakıfbank Etiler Şubesi TR39 0001 5001 5800 7306 1379 86) yatırılan ceza dekontu Mali İşler Biriminden ibraz edilerek Kütüphane Birimine teslim edilir.
Madde 18 - Üyelerin Üniversite’den Ayrılmaları Durumunda Uygulanacak Kurallar
 1. Üniversite’den herhangi bir nedenle (istifa, emeklilik, mezuniyet vb.) ayrılan üyelerin, ödünç aldıkları bilgi kaynaklarını iade etmeden ve varsa geciktirme bedellerini ödemeden ilişik kesme işlemleri yapılmaz.
 2. Öğrencilerin mezuniyet ve ilişik kesme işlemleri, bilgi kaynaklarını iade etmeden, varsa bilgi kaynaklarının geciktirme bedelini ödemeden yapılmaz.
 3. Üyeler ödünç aldıkları bilgi kaynaklarını iade etmeden herhangi bir nedenle Üniversite’den ayrılırlarsa, haklarında yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük’e bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Madde 19 - Elektronik Kaynakların Kullanımı
 1. Elektronik kaynaklara yerleşke içerisinden ve dışından sadece Üniversite mensupları ve öğrencileri erişebilir.
 2. Veritabanlarından, robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak çok sayıda yayın kopyalanamaz veya sistematik biçimde kişisel bilgisayarlara, harici belleklere ya da bulut depolama alanlarına aktarılamaz.
 3. Veritabanlarından kopyalanan makale, kitap, tez vb. dokümanların bir bölümü ya da tamamı veri depolama araçları, kişisel ya da kurumsal web sayfaları, e-posta listeleri ve akademik paylaşım platformları aracılığı ile dağıtılamaz ve Üniversite dışındaki kişi ya da kurumlara gönderilemez.
 4. Yukarıdaki kurallara uymayan üyeler, haklarında yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük’e bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM
Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL) İşlemleri

Madde 20 - İstanbul Kent Üniversitesi Akademik Personeli
 1. Kütüphanelerarası ödünç verme hizmetlerinden İstanbul Kent Üniversitesi akademik personeli yararlanabilir.
 2. Bilgi kaynaklarının iade sürelerinde gecikme olduğunda, isteğin karşılandığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.
 3. Diğer kütüphanelerden bilgi kaynağı talebinde bulunan akademik personel kargo masraflarını Üniversite karşılamakla yükümlüdür.
 4. Süreli yayın, referans kaynakları ve kitap dışı bilgi kaynağı isteği yapılmaz.
Madde 21 - Diğer Üniversite Akademik Personeli
 1. Üniversiteler ve araştırma kurumları İstanbul Kent Üniversitesi Kütüphanesi kaynaklarından yararlanabilir.
 2. İstekler Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS), Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) üzerinden yapılır.
 3. Yayın isteğinde bulunan kütüphane, telif hakları doğrultusunda yayını kullanmayı ve ödünç aldığı yayının süresi dolduğunda iade etmeyi kabul eder.
 4. Süreli yayın koleksiyonu, rezerv koleksiyonu, tez koleksiyonu, nadir eserler koleksiyonu, kitap dışı bilgi kaynakları ile Kütüphane tarafından belirlenen ve Kütüphane dışına çıkarılması uygun görülmeyen yayınlar ödünç verilmez.
 5. Dış kullanıcılar 1 (bir) seferde 5 (beş) kaynak isteğinde bulunabilir.
 6. Ödünç alma süreleri konusunda Madde 15 geçerlidir.
 7. Kargo masrafı, isteği yapan kütüphane tarafından karşılanır.
tr_TR